Ideas para celebrar o Día de Nós 2012

Acto do Día de Nós no Centro Cultural da Deputación de Ourense

Acto do Día de Nós no Centro Cultural da Deputación de Ourense

Xa temos as primeiras suxestións como adianto do programa de actos a celebrar o propio día 30 de outubro de 2012 en Ourense. A primeira sería a continuidade da Lectura pública da revista Nós, a realizar nos xardíns do Padre Feijoo de Ourense cun agasallo para os asistentes. Despois celebraríase o acto de entrega do Iº “Premio de Honra Nós á publicidade en galego non institucional” en recoñecemento aos anunciantes históricos da revista Nós de fóra de Ourense, non outorgados no acto do ano 2011. Esa mesma xornada teria lugar a Festa do Ourense modernista da Bela Auria.
Como novidades, aínda por concretar, adiantaríase un dos proxectos que con máis agarimo está a levar a asociación: a difusión da revista Nós. Neste caso trabállase na primeira Escolma da Revista Nós “Tradición e Humanidades.Mostrario enciclopédico I” que poderia estar na rúa para esa data.

Rede Nós
Ao longo do 2012 a asociación manterá contactos cos concellos das sete capitais de Galicia vinculadas de forma directa ou indirecta coa revista Nós e o movemento literario das Irmandades da Fala, a saber: Ourense, Pontevedra, A Coruña, Santiago; e máis Lugo, Ferrol e Vigo. A idea é promover a creación da “Rede Nós de cidades literarias de Galicia”.

Advertisement

Convocado o Premio de Honra “Nós” ao fomento do idioma galego na publicidade non institucional

Bases do certame

En emulación e como homenaxe ao eximio labor realizado pola revista Nós (Ourense, 1920 – Santiago, 1935) no primeiro terzo do século XX a prol de fomentar e espallar nas súas páxinas o uso do idioma galego na publicidade comercial, a Asociación “Comisión proCentenario Nós 2020”, consciente da necesidade no noso tempo de protexer e potenciar a normalidade do uso da lingua e da cultura galegas en todos os sectores e ámbitos da sociedade, da economía e da comunicación quere contribuír a xerar, a normalizar e a prestixiar o seu uso nas mensaxes publicitarias COMERCIAIS e NON COMERCIAIS, e a tal efecto, convoca o “Premio de Honra Nós” ao fomento do idioma galego na publicidade non institucional para agasallar a aqueles publicistas, comerciantes e empresas que produzan anuncios impresos en calquera formato publicitario, e por medio así das vellas como das novas tecnoloxías da información e da comunicación, primando a lingua galega como idioma vehicular.

1. Participantes.
O concurso está dirixido a todo o sector PUBLICÍSTICO profesional, COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DENTRO E FÓRA DE GALICIA, coa única condición de que publique o seu anuncio en idioma galego.
Poderá participar a publicidade xerada por todos os negocios e empresas establecidos, legalmente, na chamada “Galicia global” que reúne a Galicia da Terra no territorio da Comunidade Autónoma e a Galicia da diáspora espallada en países dos cinco continentes.
Os anuncios poden aparecer impresos en calquera soporte gráfico e tecnolóxico: prensa, revistas, radio, televisión, internet…

2. Presentación DE ANUNCIOS.
O(s) anuncio(s) será(n) presentado(s) libremente pola cidadanía ou POLOS propios interesados na sede da “Comisión pro-Centenario de NÓS 2020”, SITA NA CIDADE DE OURENSE.

3. REQUISITOS.
A publicidade participante será A ESCRITA OU FALADA EXCLUSIVAMENTE EN LINGUA GALEGA e deberá aparecer PUBLICADA no soporte elixido entre AS DATAS DO 31 de outubro e o 30 de setembro DE CADA ANO. Non se admitirá a entrega de publicidade a concurso fóra do prazo indicado.

4. PREMIOS.
O premio,que non estará dotado de CONTÍA económica, consistirá nunha PEZA ESCULTÓRICA como agasallo simbólico no que se recoñecerá a implicación DA ENTIDADE, COMERCIO OU EMPRESA co idioma galego. Distinguiranse en premios dúas categorías:

4.1. PREMIO AO ANUNCIO COMERCIAL:
– Premio ao publicista ou axencia de publicidade creadora do anuncio comercial: distinción á empresa / ao profesional autor do(s) anuncio(s) premiado(s).
– Premio á empresa promotora e patrocinadora do anuncio comercial.
– Premio ao produto anunciado, en dúas modalidades:
o Publicidade de impacto puntual: aparición da mensaxe en galego nun soporte non institucional.
o Publicidade continuada: serie de mensaxes en galego no tempo, cun nexo común.

4.2. PREMIO AO ANUNCIO NON COMERCIAL.
– Premio ao publicista ou axencia de publicidade creadora do anuncio non comercial: distinción á empresa / ao profesional autor do(s) anuncio(s) premiado(s).
– Premio á entidade non institucional promotora e patrocinadora do anuncio non comercial.
O PREMIO NON PODERÁ QUEDAR DESERTO. O xurado poderá decidir OUTORGAR máis galardóns de consideralo necesario.

5. XURADO.
o xurado, elixido pola “Asociación pro-centenario nós 2020”, estará formado por membros da “comisión pro-centenario nós 2020”, por profesionais do deseño e da publicidade, e por representantes do comercio e da empresa propostos pola asociación convocante.

6. FALLO.
O fallo do xurado coa listaxe dos/as gañadores/as publicarase na páxina web da “Asociación Pro-Centenario Nós 2020” coa debida antelación á data de entrega, que se efectuará cada ano dentro do programa de actos da conmemoración do “Día de Nós. Día da Nación-Cultura galega”, darase así mesmo a coñecer en nota de prensa a todos os medios de comunicación.
Non se manterá correspondencia cos concursantes, nin se devolverán aos seus remitentes os anuncios presentados a concurso, que quedarán no arquivo da Asociación convocante.

7. A participación neste CERTAME supón a plena aceptación das PRESENTES bases.

8. As decisión do Xurado serán inapelables.

OURENSE, 30 DE OUTUBRO DE 2011.